【 ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ】ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
  
2023/3/23

  

       ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

AAA ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ 

ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠬᠤ᠂

ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ  ᠲᠦᠬᠦᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  

0.1.jpg

      

        ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠎ ᠤᠨ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 10 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠣᠩᠭᠤᠨ

ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ

ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ

ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ 

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ

ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ  ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ

ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ

ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

0.2.jpg

   

 

 

            