  190 
  
2022/10/8
aa1.jpg
          ᠣᠷᠳᠦ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠰᠣᠳᠦ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠲ ᠾᠧᠯᠢᠨᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ 190  ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ︾  ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃           ᠰᠠᠨᠲ ᠾᠧᠯᠢᠨᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂  ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ ᠤ  ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠶ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ᠂ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠢ 200 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠡᠶ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ  ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ  1832  ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ᠂  1882  ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠰᠸᠢᠢᠱᠤᠯ ᠠᠴᠠ  ᠰᠠᠨᠲ ᠾᠧᠯᠢᠨᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ  ᠠᠰᠠᠷᠣ  ᠳᠣᠮᠣ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ 8  ᠸᠠᠩᠲᠤ  ᠲᠥᠷᠥ᠂  ᠭᠸᠤᠷᠭᠢ  ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠢᠯᠢᠽᠪᠧᠰ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 50  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ  ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠴᠠᠭ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠪᠡ᠃  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂  ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ  ᠣᠳᠣ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠨᠢ  ᠮᠠᠰᠢ  ᠰᠡᠷᠬᠡᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠤᠮ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠣᠨ᠋ᠰᠣᠨ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ᠂ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠴᠦ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
       