            
  
2022/1/4

      

       2021  12   31           

             

                     

             

               

    

                      

191.13              

              

           

      2015  25%  43.55%    

     0.564   2015  8%  

             

  71.8%   2015  17%        

              

             V   

 IV         40      

              

               

     

    

          